FlowPeople Academie (CRKBO-geregistreerd)

CRKBO

Voor professionals, managers en coaches

Naast de maatwerk assessments, individuele coaching, teamontwikkeling en HRD-adviezen, die FlowPeople aanbiedt en uitvoert, bieden wij vanuit FlowPeople Academie trainingen, opleidings- en ontwikkelingsprogramma's aan. Wij werken daarbij business-to-business, op in company basis. Dat wil zeggen dat wij programma's ontwikkelen en uitvoeren in opdracht van arbeidsorganisaties. Deelnemersgroepen bestaan uit professionals, managers of directieleden van de betreffende arbeidsorganisatie, al dan niet gecombineerd met deelnemers van andere organisaties.Daarbij treedt de organisatie op als contractant. Wij bieden vanuit de FlowPeople Academie geen programma's aan op basis van open inschrijving. Met het in company-aanbod willen wij een goede aansluiting garanderen tussen de wensen en eisen van de organisatie en de wensen van de deelnemers. Met onze deskundige, ervaren, onafhankelijke en creatieve blik, gekoppeld aan onze onderscheidende visie op ontwikkeling, zijn we de ideale partner voor het ontwikkelen en uitvoeren van onderscheidende programma's.

Naast deze programma's, ontwikkelen wij een aanbod aan trainingen, workshops en leergangen voor zelfstandig werkende coaches, of coaches in dienst van organisaties. Hiermee beogen wij om de door ons in de afgelopen decennia opgedane exertise te delen met andere professionals en daarmee het niveau en aanzien van het coachvak te versterken.

BTW-vrijstelling

Onze Academie is CRKBO-geregistreerd. Derhalve kunnen wij de programma's van de Academie BTW-vrij aanbieden.

Doelgroepen

Met de opleidings- en ontwikkelingsprogramma's van FlowPeople Academie zijn wij gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van programma's voor middelbaar en hoger opgeleide medewerkers en managers van organisaties. Wij zijn niet branche-gebonden en bedienen een breed scala aan organisaties in diverse branches. Onze programma's worden aangeboden in de Nederlandse taal.

Thema's

Belangrijke thema's in onze programma's zijn:

 • Persoonlijk leiderschap en autonomie;
 • Leiding geven aan anderen;
 • Coachend leidinggeven;
 • Veranderstrategie en (persoonlijk) leiderschap bij verandering;
 • Waardevol innoveren;
 • Effectieve feedback;
 • Waarderende gespreksvoering;
 • Werken vanuit flow;
 • Talentontwikkeling en waarderende gespreksvoering;
 • Transactionele analyse.

 

Daarnaast kunnen specifieke thema's een plaats krijgen in onze programma's, indien deze passen bij de behoefte en het te realiseren doel van het programma. Voorbeelden van specifieke thema's zijn:

 • Nieuw Onderwijskundig Leiderschap;
 • Ketenzorg;
 • Situationeel leiderschap;
 • Performance management;
 • Interactie en oordeelloos communiceren;
 • Body & Mind Language;
 • Procesoptimalisatie en LEAN;
 • Projectmanagementvaardigheden;
 • Rich picturing;
 • Personal branding en presentatietechnieken
 • Werk-/ privé balans;
 • Leervoorkeuren.

Voor alle thema's geldt, dat zij ook als afzonderlijke in company module of training zijn in te kopen.

Waarom FlowPeople Academie?

FlowPeople Academie werkt op basis van inzichten uit de positieve psychologie, gekoppeld aan een waarderende en systemische benadering. Wij staan voor diepgaande en duurzame ontwikkeling. Dat doen wij door vanuit identiteit, waarden en talenten van deelnemers, (zelf)leiderschap, autonomie en authenticiteit te ontwikkelen, binnen de kaders van de organisatie en de rol waarin zij werkzaam zijn. Professionele ontwikkeling heeft dan ook bij FlowPeople altijd haar basis in deze persoonlijke ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt zichtbaar op het niveau van houding, gedrag, keuzes en prestaties. Omdat onze opleidings- en ontwikkelprogramma’s zich afspelen in veranderende contexten, nemen wij in onze programma's aspecten van veranderkunde op. Zo krijgen deelnemers op hun eigen niveau zinvolle inzichten aangereikt, zowel op het gebied van veranderstrategie, als wat het betekent om zelf in het hart van de verandering te staan. Daarmee leren deelnemers om verandering te kunnen doorgronden en beïnvloeden, verbonden met hun eigen praktijk.  In onze aanpak bieden we dan ook altijd een combinatie van inhoud (workshops, seminars, colleges), vaardigheden (training), praktijkleren (met projecten/casussen van deelnemers), en verbonden met personal coaching en intervisie.

Contact en begeleiding

Wij zijn op werkdagen dagelijks tussen 08.00 en 17.30 uur bereikbaar op ons vaste nummer 0546-850881. Voor dringende zaken kan na 17.30 uur, in het weekend of op zon- en feestdagen per telefoon of WhatsApp contact worden opgenomen met Leonard Faber, Directeur en Sr. Adviseur , via het nummer 06-20019411. Daarnaast zijn wij bereikbaar op het mailadres office@flowpeople.nl. Vragen over roostering, betalingen, ziekmeldingen kunnen worden doorgegeven via office@flowpeople.nl. Ziekmeldingen of andere calamiteiten die deelname aan een lesdag op de dag zelf of de volgende dag verhinderen, kunnen worden doorgegeven via de WhatsApp van de programmamanager. Dit nummer wordt per programma vooraf met medewerkers gecommuniceerd.

Geheimhouding en AVG

Deelnemers aan onze programma's wordt met behulp van een daartoe in te vullen en te ondertekenen verklaring expliciet gevraagd om toestemming tot het bewaren en gebruiken van diens gegevens ten behoeve van de uitvoering van het programma. Medewerkers en coaches die aan de programma's zijn verbonden, ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Hiermee wordt beoogd om recht te doen aan de bescherming van de privacy van deelnemers en daarmee tevens te voldoen aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt.

Docentenbegeleiding

De programmamanager van de FlowPeople Academie is verantwoordelijk voor het voorbereiden, inpraten, informeren en aanspreken van docenten. In geval van nieuwe programma-onderdelen, is de programmamanager tevens verantwoordelijk voor het werven van docenten die binnen de eisen van het programma geschikt zijn om programma-onderdelen uit te voeren en als docent op te treden. De programmamanager voert daartoe vooraf gesprekken met mogelijk geschikte docenten en coaches, waarbij hun kennis, ervaring, aanpak en aansluiting bij het door ons gewenste niveau wordt getoetst. Waar nodig worden referenties gevraagd.  Een belangrijk criterium is de vraag in hoeverre docenten en coaches zich elders aantoonbaar deskundig en succesvol op het betreffende terrein hebben getoond en op welk niveau zij op het vakgebied door opleiding en ervaring gekwalificeerd zijn. Voorts maakt de programmamanager met freelance-docenten en coaches de tariefafspraken en bewaakt hij of zij de begroting en een tijdige betaling van de docenten en coaches.

Toetsing

De wijze van toetsing wordt per programma bepaald. In alle gevallen wordt van de deelnemer verlangd om gedurende het programma een reflectieboek bij te houden, waarin reflecties en leerervaringen worden vermeld. Deze vormen input voor coaching en intervisie en deze vormen de input voor de eindpitch aan het eind van het programma. Naast deze reflectie en eindpitch kan toetsing plaatsvinden in de vorm van een integrale paper, de organisatie van een eindcongres, of een eindgesprek. In al deze vormen wordt van de deelnemer gevraagd om de inzichten en kennis die is opgedaan tijdens het programma toe te passen en te toetsen aan de praktijk. Deelnemers worden dezelfde dag, doch uiterlijk na 48 uur nadat de resultaten van de toetsvorm bekend zijn, persoonlijk door de programmamanager geinformeerd over hun resultaat. Het resultaat wordt daarna schriftelijk of per mail bevestigd.

In geval van een onvoldoende resultaat op het paper, het eindgesprek of de eindpitch,  kan de deelnemer herkansen binnen 3 maanden na de uiterste inleverdatum van het paper, of na de uitvoeringsdatum van het afgenomen eindgesprek of eindpitch. Bij een tweede onvoldoende resultaat bestaat geen mogelijkheid tot herkansing.

Studiebelasting

De studiebelasting voor deelnemers wordt per programma vastgesteld en gecommuniceerd met de deelnemers, zodat zij deze informatie kunnen meenemen in hun besluitvorming inzake deelname.

Vrijstellingenbeleid

Omdat de programma's van FlowPeople Academie maatwerk-programma's zijn en in company worden ontwikkeld en uitgevoerd, worden door ons geen vrijstellingen toegekend. FlowPeople Academie leidt niet op voor staats- of branche-examens.

Studiemateriaal

Studiemateriaal in de vorm van literatuur, hand outs, artikelen of readers worden zo veel mogelijk digitaal verstrekt aan deelnemers. Hand outs worden tijdens of na de lesdagen verstrekt. Dat gebeurt per mail, of via een digitale leeromgeving van opdrachtgever.

Contractering

De overeenkomsten van FlowPeople Academie zijn gesteld in de Nederlandse taal. In de overeenkomsten zijn tevens de tarieven, termijnen, betaalwijze, wel of geen BTW-plicht en relevante voorwaarden opgenomen. Omdat het in company-programma's betreft, nemen we geen paragraaf over inschrijving van kandidaten op. Hoe we hier mee omgaan, wordt separaat met de opdrachtgever besproken door de programmamanager. Per programma kunnen eventuele annuleringsafspraken worden overeengekomen met de opdrachtgever. Omdat FlowPeople uitsluitend business-to-business werkt, wordt geen bedenktermijn na inschrijving gehanteerd. De opdracht is definitief na mondeling akkoord door opdrachtgever, later schriftelijk te bevestigen door middel van mail en/of overeenkomst.

Copyright

Het copyright voor opzet en inhoud van onze programma's berust bij FlowPeople Academie. Het copyright voor gebruikte literatuur berust bij de schrijver. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij FlowPeople, tenzij met de opdrachtgever en/of de docent anders is overeengekomen.

Evaluatie van programma's

Na elke module of elk lesblok, ontvangen deelnemers per mail een uitnodiging om hun ervaringen en de prestaties van de docent op een aantal punten te evalueren. De overall-uitkomsten van deze evaluaties worden met de deelnemers gecommuniceerd door de programmamanager. Na afloop van een geheel programma, ontvangen deelnemers  een evaluatie-uitnodiging van The Feedback Company. De uitkomsten daarvan worden zonder tussenkomst gepuliceerd op onze website (zie bovenzijde van de webpagina's). De resultaten van de evaluaties worden gebruikt voor tussentijdse en voor toekomstige verbeteringen van onze programma's.

Tot slot

FlowPeople Academie is een zusterorganisatie van FlowPeople B.V. en is een handelsnaam van Nijrees Professional HRM B.V. te Almelo.

Meer weten?

Vul het onderstaande formulier in als u onze hulp wilt bij het opzetten van uw eigen opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor professionals, managers of coaches. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.