Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten aan:

Flowpeople B.V.; Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nr. 51986833

Deze algemene voorwaarden zijn op 17 juni 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 51986833.


Artikel 1        TOEPASSELIJKHEID

 

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door of vanwege ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

Met name doch niet uitsluitend zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het opleiden, coachen en begeleiden van mensen in de werkomgeving, het ontwikkelen van opleidingen en het verrichten van (advies)werkzaamheden het begeleiden van de mobiliteit van mensen in een werkomgeving, alsmede overeenkomsten tot het verkopen c.q. ter beschikking stellen van het product Flow Scan, een en ander bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

1.2

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst tot het verrichten van de in artikel 1, lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten en werkzaamheden dan wel uit hoofde van een met ons gesloten koop- en/of andersoortige -overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst tot het verrichten van de in artikel 1, lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten en werkzaamheden dan wel een koop- en/of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4

Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

Komen de voorwaarden van de opdrachtgever dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2        AANBIEDINGEN

 

2.1

Al onze offertes zijn vrijblijvend en moeten worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald en/of een termijn voor aanvaarding in de offerte is opgenomen.

De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag(tekening) van de offerte.

2.2

Van door ons gedane offertes maken mogelijk deel uit bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.

Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van

€ 50.000,00 (zegge: vijftig duizend Euro) per overtreding. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor, een en ander als bedoeld in artikel 9 van de onderhavige voorwaarden.

2.3

De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3        ADVIEZEN

 

3.1

Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Deze informatie en adviezen binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel blijkt. 

3.2

Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn gebaseerd op informatie en gegevens die wij van opdrachtgever ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor informatie en gegevens die ons door opdrachtgever zijn verstrekt.

3.3.

Indien opdrachtgever informatie en gegevens niet tijdig of niet in de juiste vorm aan ons ter beschikking stelt, zijn wij gerechtigd het verstrekken van informatie en adviezen op te schorten en de uit de aldus ontstane vertraging voorkomende schade en kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4        TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

4.1

Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van deze algemene voorwaarden, verzenden. Als datum van aanvaarding c.q. bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.

De opdracht wordt door ons zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht bevestigd.

4.2

De door ons aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen vijf dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.

4.3    

Overeenkomsten tot het verrichten van diensten en werkzaamheden eindigen op het moment dat wij de diensten en werkzaamheden hebben voltooid, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.4

Overeenkomsten tot het verrichten van diensten en werkzaamheden kunnen door ons steeds tegen het einde van een kalendermaand per aangetekende brief en met inacht-neming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand worden opgezegd, zonder dat zulks leidt tot enige gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding of enige andere vorm van schadeloosstelling.

4.5

Overeenkomsten tot het verrichten van diensten en werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever tegen het einde van een kalendermaand per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand worden opgezegd. De opdrachtgever is alsdan onder meer gehouden om tot betaling van alle kosten die wij reeds hebben moeten maken voor diensten en werkzaamheden die wij, als gevolg van de opzegging door de opdrachtgever, niet zullen uitvoeren, alsmede tot betaling van door ons overigens geleden schade en gederfde winst.

Bij strijd tussen het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden ten aanzien annulering door de opdrachtgever en het bepaalde in het onderhavige artikellid prevaleert steeds het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

4.6

Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.

Artikel 5        PRIJZEN

 

5.1

Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, exclusief omzetbelasting, andere van overheidswege opgelegde heffingen eventuele in het kader van de uitvoering van de opdracht (overeenkomst) te maken kosten, zoals verzendkosten en administratiekosten.

5.2

De in offertes en contracten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, loonkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.  

5.3

Indien wij met opdrachtgever een duurovereenkomst aangaan, ongeacht of dat voor bepaalde of voor onbepaalde tijd is, zullen wij jaarlijks op 1 januari een tarievenoverzicht vaststellen, op grond waarvan wij onze diensten en werkzaamheden in rekening brengen, tenzij wij met opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Bij de jaarlijkse vaststelling van het tarievenoverzicht houden wij rekening met de (prijs)ontwikkelingen in de markt, met dien verstande dat wij de tarieven jaarlijks in ieder geval verhogen op basis van het CBS-prijsindexcijfer CPI alle huishoudens, peildatum oktober van het afgelopen jaar.

5.4

Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag waarop wij een aanvang maken met het verrichten van onze diensten en werkzaamheden verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de opdrachtgever, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

5.5

Wij behouden ons voorts het recht voor om kostenstijgingen als gevolg van gewijzigde of nieuwe wettelijke verplichtingen en/of overheidsvoorschriften aan opdrachtgever door te berekenen. Indien wij voornemens zijn kostenstijgingen door te berekenen, delen wij zulks schriftelijk aan opdrachtgever mee. Opdrachtgever is gerechtigd om binnen 7 dagen na ontvangst van genoemde schriftelijke mededeling de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de doorberekening een aanvang zou nemen.

Artikel 6        AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 

6.1

De door ons opgegeven aanvangstijden (bij het verrichten van diensten en werkzaamheden) dan wel levertijden (bij het leveren van zaken), in dit artikel gezamenlijk verder te noemen: levertijden, gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig hebben in ons bezit zijn.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de door gegevens die de opdrachtgever aan ons ter beschikking stelt. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor gebreken en/of schades die het gevolg zijn van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, dan wel die het gevolg van zijn van het door de opdrachtgever niet tijdig ter beschikking stellen van gegevens.

6.2

De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de opdrachtgever enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. Levertijden worden voorts verlengd met de tijd gedurende welke de opdrachtgever gegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, niet of niet in de overeengekomen vorm aan ons ter beschikking stelt.

Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen, worden levertijden zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

Bij niet tijdige of niet behoorlijke aanvang dan wel levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding in de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd een gevolg is van de in artikel 13 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

6.3

Wij hebben het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren. Alsdan zijn wij gerechtigd reeds verrichte diensten en werkzaamheden c.q. geleverde zaken onmiddellijk aan de opdrachtgever te factureren. Bij gebreke van volledige betaling van een reeds uitgevoerd en gefactureerd gedeelte van de opdracht, zijn wij gerechtigd de uitvoering van het volgende gedeelte op te schorten totdat het vorige gedeelte van de opdracht volledig door de opdrachtgever is betaald.

Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

6.4

De opdrachtgever is gehouden de diensten en werkzaamheden c.q. zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.

Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot het verrichten van de overeengekomen diensten en werkzaamheden c.q. levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Indien de opdrachtgever overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft de diensten en werkzaamheden c.q. de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de diensten en werkzaamheden geacht te zijn verricht c.q. worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan.

Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikellid genoemde maatregelen bevoegd, indien de diensten en werkzaamheden c.q. de zaken niet binnen 30 dagen na onze uitnodiging daartoe door de opdrachtgever zijn afgenomen.

6.5

De opdrachtgever verleent ons toegang tot zijn bedrijf, indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk is, zulks te onzer beoordeling.

6.6

Wij voeren de overeenkomst uit op ons eigen bedrijf. Indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk is, zulks te onzer beoordeling, voeren wij de overeenkomst uit op locatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever is alsdan gehouden om ons die faciliteiten ter beschikking te stellen die wij voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk achten. De meerkosten die het uitvoeren van de overeenkomst op locatie van de opdrachtgever met zich meebrengt, komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.7

Indien en voor zover niet-overeengekomen diensten of werkzaamheden voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk zijn, zulks te onzer beoordeling, zijn wij gerechtigd deze diensten of werkzaamheden uit te (laten) voeren tegen de overeengekomen voorwaarden en bedingen, doch pas nadat wij de opdrachtgever van de aard en de kosten van de niet-overeengekomen diensten en werkzaamheden schriftelijk hebben geïnformeerd.

6.8

Indien en voor zover zulks wenselijk of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zulks te onzer beoordeling, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te dragen aan derden (bijvoorbeeld aan licentienemers).

6.9

Partijen zijn jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van al hetgeen partijen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan partijen het vertrouwelijke karakter bekend mag worden verondersteld, tenzij zulks voor de uitvoering van de overeenkomst niet wenselijk of mogelijk is.

Artikel 7        RECLAME

 

7.1

De opdrachtgever is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht - klachten en reclames over (gebreken in) door ons verrichte diensten en werkzaamheden binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende diensten en werkzaamheden aan ons kenbaar te maken.

De opdrachtgever is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht - klachten en

reclames over (gebreken in) door ons geleverde zaken binnen 30 dagen na (af)levering van deze zaken, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking van de gebreken aan ons kenbaar te maken.

Dit dient te geschieden per aangetekende brief gericht aan ons, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klachten en gebreken en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende diensten en werkzaamheden c.q. zaken zijn geleverd.

7.2

Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens ons, betrekking hebbend op klachten en/of gebreken in de door ons verrichte diensten en werkzaamheden c.q. in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

 • de klachten en gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
 • de opdrachtgever ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 • de opdrachtgever de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt;
 • de toepassing en het gebruik van de diensten en werkzaamheden c.q. de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de opdrachtgever worden voortgezet.

7.3

Klachten en reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de opdrachtgever terzake jegens ons vervallen.

7.4

Het indienen van klachten en reclames geeft de opdrachtgever niet het recht de ontvangst en/of betaling van de diensten en werkzaamheden c.q. de zaken te weigeren dan wel op te schorten.

7.5

De opdrachtgever dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventuele klachten of een eventuele fout of een eventueel gebrek te herstellen.

7.6

Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken blijven buiten de garantie. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.

Artikel 8        AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1

Indien voor ons aansprakelijkheid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze:

 1. (kosteloos) herstel van de klachten of gebreken, of
 2. nogmaals verrichten van de diensten en werkzaamheden c.q. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of
 3. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de verrichte diensten en werkzaamheden c.q. de geleverde zaken betrekking hebben, of
 4. een in overleg met de opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.

8.2

Indien de opdrachtgever zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan het geleverde wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke verplichting c.q. aansprakelijkheid onzerzijds.

8.3

Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (, door degene die ons aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde dan wel ondeugdelijke uitvoering van diensten en werkzaamheden of levering van zaken dan wel het uitblijven van uitvoering van diensten en werkzaamheden of levering van de zaken dan wel door de diensten en werkzaamheden of zaken zelf.

Voorts zijn wij in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, bedoeld in de meest ruime zin van het woord, die direct dan wel indirect het gevolg is van inbreuk op industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden ten gevolge van het gebruik van door of vanwege opdrachtgever aangeleverde gegevens, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

8.4

De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden. Tevens stelt de opdrachtgever ons schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor ons kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

8.5

Indien en zover wij, met inachtneming van het bepaalde in het onderhavige artikel,  gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding,  zijn wij nimmer gehouden meer schadevergoeding te betalen dan het nettofactuurbedrag waarmee de betreffende diensten en werkzaamheden of zaken aan de opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

8.6

Indien en zover wij, met inachtneming van het bepaalde in het onderhavige artikel,  gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding,  zijn wij - in het geval dat sprake is van een overeenkomst met een looptijd langer dan 6 maanden – nimmer gehouden meer schadevergoeding te betalen dan de nettofactuurbedragen die wij over de laatste 6 maanden aan de opdrachtgever in rekening hebben gebracht.

8.7

Wij zijn nimmer gehouden meer schadevergoeding te betalen dan het bedrag dat wij van onze aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd krijgen.

Artikel 9        RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM

 

9.1

Indien opdrachtgever ter zake van door ons verrichte diensten en werkzaamheden en/of geleverde zaken wordt aangesproken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van derden, zullen wij opdrachtgever vrijwaren, mits (1) opdrachtgever ons onverwijld na te zijn aangesproken daarvan schriftelijk in kennis stelt en (2) opdrachtgever aan ons alle medewerking verleent ter zake van het voeren van verweer tegen de aansprakelijkstelling en ter zake van het treffen van een regeling in der minne.

9.2

Wij vrijwaren opdrachtgever niet en zijn niet aansprakelijk, indien opdrachtgever door derden wordt aangesproken wegens inbreuk als bedoeld in artikel 10 lid 1 van deze algemene voorwaarden, indien:

 1. de inbreuk het gevolg is van door of vanwege opdrachtgever aangeleverde en/of voorgeschreven gegevens;
 2. de inbreuk het gevolg is van door of vanwege opdrachtgever aan de door ons geleverde zaken verricht onderhoud en/of verrichte reparaties en/of aangebrachte wijzigingen;
 3. de inbreuk het gevolg is van niet normaal, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van de door ons verrichten diensten en werkzaamheden of geleverde zaken, daaronder mede verstaan het gebruik van door ons geleverde zaken in combinatie met niet door ons geleverde zaken.

9.3

Alle rechten van intellectuele eigendom en van industriële eigendom, geen enkele uitgezonderd, betreffende de door ons in opdracht en voor rekening van de opdracht-gever verrichte diensten en werkzaamheden en betreffende de door ons in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever geleverde zaken, in het bijzonder doch niet uitsluitend het product Flow Scan en betreffende al hetgeen wij in de uitvoering van de overeenkomst op welke manier dan ook hebben ontwikkeld, hebben gebruikt en/of aan de opdrachtgever ter beschikking hebben gesteld, berusten uitsluitend bij ons. Wij behoudens ons wat dat betreft alle rechten van intellectuele eigendom en van industriële eigendom uitdrukkelijk voor.

Ook alle rechten van intellectuele eigendom en van industriële eigendom, geen enkele uitgezonderd, betreffende verbeteringen, uitbreidingen en/of wijzigingen van de in de voorgaande alinea genoemde diensten en werkzaamheden en zaken berusten uitsluitend bij ons.

De opdrachtgever verkrijgt indien en voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht, aan welk gebruiksrecht wij voorwaarden kunnen verbinden. Buiten dit eventuele gebruiksrecht om is het de opdrachtgever niet toegestaan om de diensten, werkzaamheden en/of zaken, alsmede al hetgeen wij in de uitvoering van de overeenkomst op welke manier dan ook hebben ontwikkeld, hebben gebruikt of aan de opdrachtgever ter beschikking hebben gesteld, te verveelvoudigen, te kopiëren, te exploiteren, te bezwaren, openbaar te maken en/of aan derden ter kennis te brengen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 50.000,00 (zegge: vijftig duizend Euro) per overtreding.

9.4

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de kennis die wij in de uitvoering van de overeenkomst hebben opgedaan, voor andere doeleinden (dan voor de uitvoering van de overeenkomst) te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10      EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

10.1

De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de factuur. De door ons aan de opdrachtgever geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de opdrachtgever.

Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de opdrachtgever over.

10.2

Indien ten gevolge van be- of verwerking door de opdrachtgever ons eigendomsrecht, rustend op de door ons geleverde zaken, verloren is gegaan, is de opdrachtgever onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane zaken ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen.

10.3

De opdrachtgever is gerechtigd om de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, alsdan is hij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel - indien niet tegen contante betaling is verkocht – de verkregen vordering onverwijld aan ons over te dragen. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.   

10.4

De opdrachtgever is verplicht om ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die bij ons in eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. De opdrachtgever is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze eigendoms- of vorderingsrechten te beschermen.

10.5

Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, zijn wij gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog – ons eigendom zijn, terug te nemen.

10.6

Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de opdrachtgever na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

Artikel 11      BETALING

 

11.1

Betaling moet geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting.

Betaling vindt plaats door overschrijving op een door ons aangegeven bank- of girorekening, uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij betaling per bank of giro of creditcard geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.

11.2

Wij brengen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks, meermaandelijks, per kwartaal of per jaar vooraf in rekening, zulks te onzer keuze en behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met de opdrachtgever.

Het staat ons vrij om vooruitbetaling (voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst) te vorderen van 50% van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, en vervolgens termijnbetalingen van elk 25%.

11.3

Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten diensten en werkzaamheden en/of leveringen contante betaling voor het verrichten van diensten en werkzaamheden of voor aflevering van de zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.

11.4

Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Voorts is de opdrachtgever gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou de opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

11.5

Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

11.6

Indien in de financiële positie van de opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de uitvoering van de diensten en werkzaamheden of voor levering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

11.7

Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te verrichten diensten en werkzaamheden of te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

11.8

Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.

11.9

De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

11.10

Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12      ZEKERHEID

 

121

Wij zijn gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 13      OVERMACHT

 

13.1

Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).

13.2

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan materialen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.   

13.3

Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 14      OPSCHORTING EN ONTBINDING EN ANNULERING

 

14.1

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij ons te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet melden.

14.2

De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

14.3

Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan-making van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

14.4

Annulering van met ons gesloten overeenkomsten, niet betreffende het verzorgen van opleidingen/workshops/trainingen, is mogelijk tot vier weken voorafgaand aan de overeengekomen aanvangsdatum. Opdrachtgever is in geval van annulering steeds gehouden, aldus ongeacht het moment van annulering, om de door ons gemaakte voorbereidingskosten te betalen en om de financiële verplichtingen die wij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met derden zijn aangegaan, geheel voor zijn rekening te nemen, daaronder begrepen de licentie- en handlingskosten in het geval van een uit te voeren test/scan.

Bij annuleringen van met ons gesloten overeenkomsten, niet betreffende het verzorgen van opleidingen/workshops/trainingen, korter dan vier weken voor aanvangsdatum is opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, behoudens in de volgende gevallen:

1.

Annulering van ons verstrekte opdrachten voor het uitvoeren van testen/scans en van coachopdrachten of coachbijeenkomsten (in- of exclusief testen/scans) is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de testen/scans of coachopdracht. Bij annulering van een dergelijke opdracht binnen genoemde 48 uur is opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd;

2.

In geval van ziekte of verhindering van de coachee op een zodanig moment dat daardoor één van de geplande coachingsafspraken geen doorgang kan vinden, verplicht de coachee zich om de coach daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Indien de afmelding van de coachee plaatsvindt binnen 48 uur voor aanvang van de geplande coachingssessie, verplicht de opdrachtgever zich tot betaling van annuleringskosten ter hoogte van € 150,-- ex BTW per geval. De uitgevallen coachingsbijeenkomst kan in dat geval op een ander, tussen coach en coachee te plannen tijdstip, worden ingehaald.

14.5

a.

Voor het verzorgen van opleidingen/workshops/trainingen geldt dat opdrachtgever de opdracht kosteloos kan annuleren tot 4 weken voor aanvang van de opleiding. Opdrachtgever kan de opdracht annuleren tot 2 weken voor aanvang van de opleiding, doch is ons dan wel 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Annuleert de opdrachtgever de opdracht minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding, dan is hij ons 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

b.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen, zulks ter onze beoordeling, een opleiding af te gelasten, zonder dat zulks leidt tot gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding of enige andere vorm van schadeloosstelling.

c.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om een opleiding te annuleren bij te weinig deelnemers, door ziekte van deelnemers of de opleider, zonder dat zulks leidt tot gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding of enige andere vorm van schadeloosstelling.

14.6

Een deelnemer die verhinderd is, kan zich met onze toestemming, door een ander laten vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen.

14.7

Het voortijdig verlaten van een opleiding door een deelnemer biedt, ongeacht om welke reden zulks geschiedt, geen aanleiding tot restitutie of vermindering van de kosten.

14.8

Na aanvang van de opdracht (opleiding) is de opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding aan ons  verschuldigd, behoudens ingeval de annulering zijn oorzaak vindt in een omstandigheid die voor ons risico komt.

14.9

Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, zijn wij bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist:

 1. indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen nakomt;
 2. indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van opdrachtgever wordt overgedragen, beëindigd of geliquideerd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.

14.10

Onverminderd het in het voorgaande bepaalde zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en/of ons recht om onze verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de opdrachtgever na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.

Artikel 15      GEHEIMHOUDING

 

15.1

Partijen zijn jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de tussen hun gesloten overeenkomst bekend wordt c.q. is geworden en waarvan partijen het vertrouwelijke karakter kennen c.q. behoren te kennen.

Artikel 16      WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

 

16.1

Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging(en) in relevante wet- of regelgeving of veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk. Meerwerk komt voor rekening van de opdrachtgever.

16.2

Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

16.3

Wijzigingen in de opdracht kunnen gevolgen hebben voor de (af)leveringstermijnen en voor de termijnen waarbinnen wij de overeenkomst kunnen uitvoeren, zonder dat zulks leidt tot gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding of enige andere vorm van schadeloosstelling.

Artikel 17      OVERNAME PERSONEEL

 

17.1

Het is de opdrachtgever zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan om direct of indirect of op welke manier dan ook  gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, onze medewerkers in dienst te nemen of te bewegen hun dienstverband bij ons te beëindigen.

Artikel 18      TOEPASSELIJK RECHT

 

18.1

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19      GESCHILLENBESLECHTING

 

19.1

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter in Almelo, tenzij de opdrachtgever ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.