Select Page
Opleiden > Academie

Achtergrond van de Academie

Persoonlijke ontwikkeling

Professionele ontwikkeling heeft bij FlowPeople altijd haar basis in deze persoonlijke ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt zichtbaar op het niveau van houding, gedrag, keuzes en prestaties. Omdat de opleidings- en ontwikkelprogramma’s zich afspelen in veranderende contexten, nemen we in de programma’s aspecten van veranderkunde op.

 

Veranderen

Deelnemers krijgen inzicht in veranderstrategie en ervaren wat het betekent om zelf in het hart van de verandering te staan. Daarmee leren deelnemers om verandering te doorgronden en beïnvloeden. Verbonden met hun eigen praktijk.

De FlowPeople opleidingsprogramma’s combineren inhoud, vaardigheden, personal coaching en intervisie. De inhoud komt in workshops, seminars en colleges aan de orde. De vaardigheden worden getraind. En leren in de praktijk gebeurt op basis van projecten en casussen van deelnemers. Personal coaching en intervisie maken dat jij je persoonlijke thema’s aanpakt. Jouw werkplezier en prestaties ontwikkelen zich. Jouw bijdrage wordt beter zichtbaar. Je organisatie of afdeling wordt daardoor succesvoller.

 

Contact en begeleiding

Wij zijn op werkdagen dagelijks tussen 08.00 en 17.30 uur bereikbaar op ons vaste nummer 0546-850881. Voor dringende zaken kan na 17.30 uur, in het weekend of op zon- en feestdagen per telefoon of WhatsApp contact worden opgenomen met Leonard Faber, Directeur en Sr. Adviseur, via het nummer 06-20019411.

Daarnaast zijn wij bereikbaar op het mailadres office@flowpeople.nl. Vragen over roostering, betalingen, ziekmeldingen kunnen worden doorgegeven via office@flowpeople.nl.

Ziekmeldingen of andere calamiteiten die deelname aan een lesdag op de dag zelf of de volgende dag verhinderen, kunnen worden doorgegeven via de WhatsApp van de programmamanager. Dit nummer wordt per programma vooraf met medewerkers gecommuniceerd.

 

Geheimhouding en AVG

Deelnemers aan onze programma’s wordt met behulp van een daartoe in te vullen en te ondertekenen verklaring expliciet gevraagd om toestemming tot het bewaren en gebruiken van diens gegevens ten behoeve van de uitvoering van het programma.

 

Medewerkers en coaches die aan de programma’s zijn verbonden, ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Hiermee wordt beoogd om recht te doen aan de bescherming van de privacy van deelnemers en daarmee tevens te voldoen aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt.

 

Docentenbegeleiding

De programmamanager van de FlowPeople Academie is verantwoordelijk voor het voorbereiden, inpraten, informeren en aanspreken van docenten.

In geval van nieuwe programmaonderdelen, is de programmamanager tevens verantwoordelijk voor het werven van docenten die binnen de eisen van het programma geschikt zijn om programmaonderdelen uit te voeren en als docent op te treden.

De programmamanager voert daartoe vooraf gesprekken met mogelijk geschikte docenten en coaches, waarbij hun kennis, ervaring, aanpak en aansluiting bij het door ons gewenste niveau wordt getoetst. Waar nodig worden referenties gevraagd.

Een belangrijk criterium is de vraag in hoeverre docenten en coaches zich elders aantoonbaar deskundig en succesvol op het betreffende terrein hebben getoond en op welk niveau zij op het vakgebied door opleiding en ervaring gekwalificeerd zijn.

Voorts maakt de programmamanager met freelance-docenten en coaches de tariefafspraken en bewaakt hij of zij de begroting en een tijdige betaling van de docenten en coaches.

 

Toetsing

De wijze van toetsing wordt per programma bepaald. In alle gevallen wordt van de deelnemer verlangd om gedurende het programma een reflectieboek bij te houden, waarin reflecties en leerervaringen worden vermeld. Deze vormen input voor coaching en intervisie en deze vormen de input voor de eindpitch aan het eind van het programma.

Naast deze reflectie en eindpitch kan toetsing plaatsvinden in de vorm van een integrale paper, de organisatie van een eindcongres, of een eindgesprek. In al deze vormen wordt van de deelnemer gevraagd om de inzichten en kennis die is opgedaan tijdens het programma toe te passen en te toetsen aan de praktijk.

Deelnemers worden dezelfde dag, doch uiterlijk na 48 uur nadat de resultaten van de toetsvorm bekend zijn, persoonlijk door de programmamanager geïnformeerd over hun resultaat. Het resultaat wordt daarna schriftelijk of per mail bevestigd.

In geval van een onvoldoende resultaat op het paper, het eindgesprek of de eindpitch, kan de deelnemer herkansen binnen 3 maanden na de uiterste inleverdatum van het paper, of na de uitvoeringsdatum van het afgenomen eindgesprek of eindpitch. Bij een tweede onvoldoende resultaat bestaat geen mogelijkheid tot herkansing.

 

Studiebelasting

De studiebelasting voor deelnemers wordt per programma vastgesteld en gecommuniceerd met de deelnemers, zodat zij deze informatie kunnen meenemen in hun besluitvorming inzake deelname.

 

Vrijstellingenbeleid

Omdat de programma’s van FlowPeople Academie maatwerk-programma’s zijn en incompany worden ontwikkeld en uitgevoerd, worden door ons geen vrijstellingen toegekend. FlowPeople Academie leidt niet op voor staats- of branche-examens.

 

Studiemateriaal

Studiemateriaal in de vorm van literatuur, hand-outs, artikelen of readers worden zo veel mogelijk digitaal verstrekt aan deelnemers. Hand-outs worden tijdens of na de lesdagen verstrekt. Dat gebeurt per mail, of via een digitale leeromgeving van opdrachtgever.

 

Contract

De overeenkomsten van FlowPeople Academie zijn gesteld in de Nederlandse taal. In de overeenkomsten zijn tevens de tarieven, termijnen, betaalwijze, wel of geen btw-plicht en relevante voorwaarden opgenomen.

Omdat het incompany programma’s betreft, nemen we geen paragraaf over inschrijving van kandidaten op. Hoe we hier mee omgaan, wordt separaat met de opdrachtgever besproken door de programmamanager.

Per programma kunnen eventuele annuleringsafspraken worden overeengekomen met de opdrachtgever. Omdat FlowPeople uitsluitend business-to-business werkt, wordt geen bedenktermijn na inschrijving gehanteerd. De opdracht is definitief na mondeling akkoord door opdrachtgever, later schriftelijk te bevestigen door middel van mail en/of overeenkomst.

 

Copyright

Het copyright voor opzet en inhoud van onze programma’s berust bij FlowPeople Academie. Het copyright voor gebruikte literatuur berust bij de schrijver. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij FlowPeople, tenzij met de opdrachtgever en/of de docent anders is overeengekomen.

 

Evaluatie

Na elke module of elk lesblok ontvangen deelnemers per mail een uitnodiging om hun ervaringen en de prestaties van de docent op een aantal punten te evalueren. De uitkomsten van deze evaluaties worden met de deelnemers gecommuniceerd door de programmamanager. Na afloop van een geheel programma, ontvangen deelnemers een evaluatie-uitnodiging van The Feedback Company.

De uitkomsten daarvan worden zonder tussenkomst gepubliceerd op onze website (zie bovenzijde van de webpagina’s). De resultaten van de evaluaties worden gebruikt voor tussentijdse en voor toekomstige verbeteringen van onze programma’s.

FlowPeople Academie is een zusterorganisatie van FlowPeople B.V. en is een handelsnaam van Nijrees Professional HRM B.V. te Almelo.

Kennismaken?

Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Contact
Twentepoort West 10
Gebouw: Magna Porta
7609 RD Almelo
Telefoon 0546 - 85 08 81
office@flowpeople.nl